fbpx
Pimp My Channel logo


REGULAMIN KONKURSU „PIMP MY CHANNEL”

§1
Definicje

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1.
 2. Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 3. Dniach – należy przez to rozumieć dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U.
  z 2015 r. poz. 90).
 4. Youtube – należy przez to rozumieć portal youtube.com, który udostępniany jest użytkownikom na warunkach określonych w regulaminie dostępnym pod adresemhttps://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/.
 5. Regulaminie Youtube – należy przez to rozumieć zbiór regulaminów, polityk i standardów dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ .
 6. Tik Toku – należy przez to rozumieć portal tiktok.com, który udostępniany jest użytkownikom na warunkach określonych w regulaminie dostępnym pod adresem https://www.tiktok.com/legal/page/eea/terms-of-service/pl.
 7. Regulaminie Tik Toka – należy przez to rozumieć zbiór regulaminów, polityk i standardów dostępnych pod adresem https://www.tiktok.com/legal/page/eea/terms-of-service/pl .
 8. ORGANIZATORZE – należy przez to rozumieć Your Agency Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Pelpińska 4, 80 – 335 Gdańsk, NIP: 5842793156, będącego organizatorem Konkursu i współadministratorem danych osobowych.
 9. SPONSORZE – należy przez to rozumieć Cyfrowe.pl sp. z o.o. (www.cyfrowe.pl), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, pod numerem KRS: 0000293552, NIP 583-300-36-28, będącego fundatorem Nagród i współadministratorem danych osobowych.
 10. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.
 11. Konkursie – należy przez to rozumieć przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego złożone przez SPONSORA, którego zasady wykonania określa Regulamin i którego przeprowadzenie powierzono ORGANIZATOROWI.
 12. Nagrodach – należy przez to rozumieć wskazane w Regulaminie: aparat cyfrowy Canon EOS R7, obiektyw Canon RF 16 mm f/2.8 STM, aparat cyfrowy Canon PowerShot V10 Advanced Vlogging Kit srebrny, gimbal Zhiyun Crane 4, lampa Zhiyun Molus G60, które przekazane będą LAUREATOM przez SPONSORA jako Nagrody w Konkursie.
 13. Poście Konkursowym – należy przez to rozumieć treści określone w Regulaminie, które przedstawiają wykonanie przez UCZESTNIKA Zadania Konkursowego.
 14. Zadaniu Konkursowym – należy przez to rozumiećzadanie polegające na nagraniu oraz publikacji na portalu Youtube making of swoich produkcji, a którego wykonanie uprawnia UCZESTNIKA do udziału w Konkursie i wygrania Nagrody. Zadanie konkursowe dodatkowe polega na publikacji na portalu Tik Tok making of swoich produkcji. Wymogiem przystąpienia do dodatkowego zadania konkursowego jest wykonanie pierwszego zadania konkursowego, którym jest nagranie oraz publikacja na portalu Youtube making of swoich produkcji. Wykonanie Zadania Konkursowego oraz Dodatkowego Zadania konkursowego umożliwia zdobycie Nagrody Publiczności.
 15. Ogłoszeniu Konkursowym – należy przez to rozumieć post na Instagramie lub Facebooku lub Tik Toku, który zawiera informacje o Konkursie, a także odnośnik do Regulaminu.
 16. Okresie Trwania Konkursu – należy przez to rozumieć okres od 4 października 2023 roku do
  31 stycznia 2024 roku do godziny 23:59.

§2
Regulamin

 1. Regulamin stosuje się do wszystkich UCZESTNIKÓW.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a także odpowiednio Regulamin Youtube oraz Regulamin Tik Toka.
 3. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem
  i uczestnictwem w Konkursie jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ORGANIZATORA.
 6. Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia Okresu Trwania Konkursu.
 7. ORGANIZATOR może w każdym czasie zmienić treść Regulaminu.
 8. Zmiany Regulaminu uważa się za dokonane z chwilą ich opublikowania na Ogłoszeniu Konkursowym.  
 9. Do Postów Konkursowych opublikowanych przez UCZESTNIKÓW przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu ich opublikowania.  
 10. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do pobrania przez UCZESTNIKÓW poprzez link dostępny w Ogłoszeniu Konkursowym do wglądu w siedzibie ORGANIZATORA.
 11. Regulamin dostępny poprzez link umieszczony w Ogłoszeniu Konkursowym może być przez UCZESTNIKA w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 12. Treści dostępne na Ogłoszeniu Konkursowym są publikowane wyłącznie na potrzeby promocji Konkursu i mają charakter jedynie informacyjny. W przypadku występowania różnic w treściach opublikowanych na Ogłoszeniu Konkursowym i treści Regulaminu za wiążącą uważa się treść Regulaminu.
 13. Podstawową formą komunikacji STRON, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń będzie komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem konkurs@cyfrowe.pl.

§3
Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „UCZESTNIK”) może być tylko osoba fizyczna, która jednocześnie:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyła trzynaście (13) lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie;
  2. zapoznała się z brzmieniem Regulaminu i zaakceptowała jego treść;
  3. spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie;
  4. posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. posiada aktywne, publicznie dostępne konto na Youtube i akceptuje Regulamin Youtube.
 2. Akceptując Regulamin i przystępując do udziału w Konkursie UCZESTNIK oświadcza, że wie, iż Konkurs nie jest organizowany przez Youtube i Tik Tok oraz zobowiązuje się nie dochodzić od Youtube i Tik Toka żadnych roszczeń związanych z Konkursem.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  1. osoby prawne;
  2. osoby, które nie spełniają łącznie wszystkich warunków dla uznania ich za UCZESTNIKÓW;
  3. osoby pozostające w stosunku zlecenia, pracy, wolontariatu, a także pełniące funkcje
   w organach oraz świadczące pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz ORGANIZATORA lub SPONSORA;
  4. wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione, małżonkowie, rodzice każdego
   z małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe ze wskazanymi powyżej osobami (dalej łącznie „Osoby Wykluczone z Konkursu”).
 4. UCZESTNIK może wziąć udział w Konkursie  jeden (1) raz.

§4
Organizator i Sponsor

 1. ORGANIZATOR działa w imieniu własnym, ale na zlecenie SPONSORA.
 2. OGRANIZATORA obciążają wszystkie obowiązki określone w Regulaminie, chyba że zostały one wyraźnie zastrzeżone na rzecz SPONSORA.
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa o przekazaniu na rzecz ORGANIZATORA praw lub zgód, a w szczególności tych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przyjmuje się, że prawa te lub zgody nabywa również SPONSOR.
 4. ORGANIZATOR przeprowadza Konkurs na portalach Youtube oraz Tik Tok na własną odpowiedzialność i nie jest w żaden sposób powiązany ani wspierany przez Youtube oraz Tik Toka.
 5. UCZESTNIK może porozumieć się z ORGANIZATOREM w następujący sposób:
  1. w sprawach związanych z Regulaminem – hello@yourewelcome.pl;
  2. w sprawach związanych z danymi osobowymi i wykonywaniem uprawnień określonych w RODO – hello@yourewelcome.pl.

§5
Konkurs

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Pimp My Channel, a związana z nim aktywność na Youtube i Tik Tok identyfikowana jest hashtagiem #PimpMyChannel.
 2. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem środków masowego przekazu – Internet.
 3. Udział w Konkursie jest:
  1. dobrowolny;
  2. bezpłatny;
  3. uzależniony od zaakceptowania Regulaminu w całości;
  4. uzależniony od spełnienia warunków określonych w Regulaminie;
  5. uzależniony od posiadania konta na Youtube;
  6. przypadku przystąpienia do dodatkowego zadania konkursowego uzależniony od posiadania konta na portalu Tik Tok;
  7. uzależniony od zaakceptowania Regulaminu Youtube i Regulaminu Tik Tok w całości.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z portalami Youtube oraz Tik Tok ani też przez te platformy sponsorowany, wspierany lub zarządzany.
 5. Do Konkursu nie znajduje zastosowania ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.  Nr 201, poz. 1540).
 6. Aby wziąć udział w konkursie należy łącznie spełnić następujące warunki:
  1. w Okresie Trwania Konkursu spełniać warunki do bycia uznanym za UCZESTNIKA;
  2. w Okresie Trwania Konkursu opublikować Post Konkursowy na portalu Youtube. (dalej „Warunki Uczestnictwa”).
  3. w przypadku przystąpienia do dodatkowego zadania konkursowego – w Okresie Trwania Konkursu opublikować Post Konkursowy na portalu Tik Tok;
 7. Opublikowanie Postu Konkursowego przed rozpoczęciem i po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu będzie traktowane jako wykonane przez osobę nie będącą UCZESTNIKIEM.

§6
Zadanie Konkursowe

 1. Zadanie Konkursowe musi zawierać następujące elementy:
  1. Nagranie making of oraz opublikowane na portalu Youtube produkcji pod hasłem  „ZAKULISY”. Film powinien trwać maksymalnie cztery (4) minuty.
  2. Wizerunek UCZESTNIKA i/lub osób, których wizerunkami UCZESTNIK może dysponować na podstawie ich zgody lub jako przedstawiciel ustawowy;
  3. Przedstawienie w kreatywny sposób realizacji swoich nagrań umieszczanych na portalu Youtube.
  4. Stworzyć angażujący tytuł filmu, który będzie zawierał słowo „ZAKULISY”
  5. Dodać w opisie filmu hashtagi #PimyMyChannel, #cyfrowepl oraz oznaczenie @cyfrowepl w przypadku portalu Youtube.
  6. Zadanie konkursowe dodatkowe polega na nagraniu oraz opublikowaniu na portalu Tik Tok making of swoich produkcji pod hasłem „ZAKULISY”. Film powinien trwać maksymalnie jedną (1) minutę. Uczestnik przystępujący do zadania konkursowego dodatkowego musi wykonać jako pierwsze zadanie konkursowe polegające na nagraniu i opublikowaniu making of na portalu Youtube.
  7. W przypadku starania się o nagrodę publiczności, przystępując do zadania konkursowego dodatkowego,  uczestnik musi dodać w opisie filmu hashtagi #PimyMyChannel, #cyfrowepl oraz oznaczenie @cyfrowe_pl w przypadku portalu Tik Tok.
  8. Wysłać zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://pimpmychannel.pl/
 2. Zadanie Konkursowe oraz Zadanie Konkursowe Dodatkowe nie będzie brane pod uwagę, jeśli:
  1. Jeśli UCZESTNIK założył profil na portalu Youtube w  trakcie trwania konkursu.
  2. Jeśli ostatnia publikacja UCZESTNIKA na portalu Youtube odbyła się w 2022 roku i wcześniej.
  3. Jeśli UCZESTNIK wykonujący Zadanie Konkursowe Dodatkowe promuje płatnie Zadanie Konkursowe oraz Zadanie Konkursowe Dodatkowe.
 3. Sposób zobrazowania „ZAKULIS” podlega indywidualnej interpretacji UCZESTNIKA – o ile zamieszczone w związku z nią treści lub nazwa profilu Uczestnika Konkursu w serwisie Youtube i Tik Tok nie będą naruszały prawa osób trzecich, zawierały treści sprzecznych z prawem, regulaminem Konkursu lub regulaminem serwisu Youtube i Tik Tok, treści obraźliwych, wulgarnych, erotycznych bądź treści powszechnie uznanych za naganne lub niedopuszczalne. Wskazówki ORGANIZATORA lub działających na jego zlecenie influencerów nie mają charakteru wiążącego.
 4. UCZESTNIK powinien utrwalić w formie nagrania wideo wykonanie Zadania Konkursowego i opublikować je na swoim profilu Youtube w terminie od 4 października do 31 stycznia 2024 roku, z oznaczeniami wymaganymi przez Regulamin Konkursu „Pimp My Channel”. W przypadku przystąpienia do Dodatkowego Zadania Konkursowego UCZESTNIK powinien utrwalić w formie nagrania wideo wykonanie Zadania Konkursowego oraz Dodatkowego Zadania Konkursowego i opublikować je na swoim profilu Youtube (Zadanie Konkursowe) oraz Tik Tok (Dodatkowe Zadanie Konkursowe) w terminie od 4 października do 31 stycznia 2024 roku, z oznaczeniami wymaganymi przez Regulamin Konkursu „Pimp My Channel”.

§7
Posty Konkursowe

 1. Za Post Konkursowy będą uważane treści opublikowane przez UCZESTNIKA na Youtube i Tik Tok w formacie posta składającego się z klipu wideo i jego opisu.
 2. Post Konkursowy powinien każdorazowo:
  1. przedstawiać wykonanie Zadania Konkursowego;
  2. być opublikowany na koncie (profilu) publicznie dostępnym;
  3. zawierać wizerunek UCZESTNIKA i/lub osób których wizerunkami UCZESTNIK może dysponować na podstawie ich zgody lub jako przedstawiciel ustawowy;
  4. zawierać oznaczenie profilu SPONSORA z wykorzystaniem funkcjonalności @mention Youtube (@cyfrowepl) i Tik Tok (@cyfrowe_pl);
  5. zawierać hashtag #PimpMyChannel, #cyfrowepl
 3. SPONSOR i ORGANIZATOR mogą wejść we wszelką interakcję z Postem Konkursowym na jaką pozwalają funkcjonalności Youtube i Tik Tok, a w szczególności udostępnić te treści swoim obserwatorom.
 4. Post Konkursowy opublikowany na Youtube i Tik Tpk nie może:
  1. zawierać wizerunków osób, którzy nie wyrazili UCZESTNIKOWI zgody na ich wykorzystanie;
  2. promować zachowań niebezpiecznych, a w szczególności narażających na uszczerbek na zdrowiu;
  3. zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających powszechnie akceptowane normy społeczne;
  4. naruszać prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane przez osoby trzecie;
  5. naruszać autorskie prawa majątkowe osób trzecich;
  6. naruszać autorskie prawa osobiste osób trzecich;
  7. naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  8. zawierać treści w inny sposób naruszające porządek prawny, Regulamin Youtube i Regulamin Tik Tok.
  9. być promowany płatnie

§8
Nagrody

 1. Dostępnymi Nagrodami są:
  1. Aparat cyfrowy Canon EOS R7
  2. Obiektyw Canon RF 16mm f/2.8 STM
  3. Canon PowerShot V10 Advanced Vlogging Kit
  4. Gimbal Zhiyun Crane 4
  5. Lampa Zhiyun Molus G60
 2. Nagrody przyznawane będą LAUREATOM w następujących zestawach:
  1. Nagroda I Stopnia – aparat cyfrowe Canon EOS R7 oraz obiektyw Canon RF 16mm f/2.8 STM
  2. Nagroda II Stopnia  – Gimbal Zhiyun Crane 4
  3. Nagroda III Stopnia – Canon PowerShot V10 Advanced Vlogging Kit
  4. Nagroda IV Stopnia – Nagroda Publiczności – Lampa Zhiyun Molus G60

§9
Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Posty Konkursowe rejestruje, weryfikuje i wyróżnia KOMISJA KONKURSOWA.
 2. KOMISJA KONKURSOWA jest powoływana przez ORGANIZATORA i składa się z trzech (3) osób.
 3. KOMISJA KONKURSOWA rozstrzygnie Konkurs do dnia 09.02.2024 r. poprzez wybór
  wyróżnionych Postów Konkursowych.
 4. KOMISJA KONKURSOWA dokonuje oceny i wyróżnienia Postów Konkursowych wedle następujących kryteriów:
  1. oryginalność;
  2. kreatywność;
  3. sposób kreatywnego spędzania czasu;
  4. zgodność z Regulaminem.
  5. W przypadku przystąpienia do dodatkowego zadania konkursowego i starania się o Nagrodę Publiczności – liczbę wyświetleń będącą sumą postu Konkursowego na portalu Youtube oraz Postu Konkursowego na portalu Tik Tok.
 5. Ocena Postów Konkursowych dokonana przez KOMISJĘ KONKURSOWĄ nie podlega ujawnieniu ani uzasadnieniu.
 6. UCZESTNIK, którego Post Konkursowy został wyróżniony przez KOMISJĘ KONKURSOWĄ staje się LAUREATEM.
 7. LAUREAT może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 8. Wyróżniając Posty Konkursowe KOMISJA KONKURSOWA jednocześnie przyzna miejsce jakie LAUREAT zajął w Konkursie oraz określi przypadającą mu z tego tyłu Nagrodę:
  1. LAUREAT, który zajął pierwsze miejsce, otrzyma Nagrodę I Stopnia;
  2. LAUREAT, który zajął drugie miejsce, otrzyma Nagrodę II Stopnia;
  3. LAUREAT, który zajął trzecie miejsce, otrzyma Nagrodę III Stopnia;
  4. LAUREAT, który otrzymał Nagrodę Publiczności, otrzyma nagrodę IV Stopnia
 9. KOMISJA KONKURSOWA pozostawi bez rozpoznania Post Konkursowy, który narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
  1. został opublikowany przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu;
  2. pochodzi od osoby nie będącej UCZESTNIKIEM lub od Osoby Wykluczonej z Konkursu;
  3. nie zawiera elementów określonych w Regulaminie lub zawiera elementy niedozwolone.
 10. Z chwilą uzyskania przez UCZESTNIKA statusu LAUREATA ORGANIZATOR przyznaje LAUREATOWI dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody.
 11. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu LAUREATOWI i przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej należnego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).
 12. Obowiązek odprowadzenia należnego, zryczałtowanego podatku od Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej do właściwego Urzędu Skarbowego obciąża ORGANIZATORA.
 13. ORGANIZATOR niezwłocznie zawiadomi UCZESTNIKA za pośrednictwem wiadomości e-mail ouzyskaniu przez niego statusu LAUREATA i zwróci się, w terminie nie krótszym niż 10 dni, o złożenie przez niego oświadczenia wedle poniższego wzoru.
  „Ja, ____________ (imię i nazwisko), któremu nadano numer PESEL __________) zamieszkały/a ___________(adres zamieszkania), ________(kod pocztowy i miejscowość) oświadczam, że przystępując do Konkursu zapoznałem/am się z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem ________________ i zaakceptowałem/am go w całości. Na zasadach określonych w Regulaminie udzielam Organizatorowi i Sponsorowi zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z opublikowaniem listy laureatów z wykorzystaniem funkcjonalności @mention, dostarczeniem Nagrody oraz odprowadzeniem należnego podatku. Nagrodę należy dostarczyć pod następujący adres: ___________ (adres dostawy), ________ (kod pocztowy i miejscowość).
 14. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z LAUREATEM w sposób określony w Regulaminie, niezłożeniem lub odmową złożenia przez niego oświadczenia LAUREAT ten będzie traktowany jak Osoba Wykluczona z Konkursu, a KOMISJA KONKURSOWA dokona ponownego wyboru dodatkowego wyróżnionego Postu Konkursowego.
 15. Lista LAUREATÓW zostanie opublikowana na profilu SPONSORA oraz stronie internetowej https://pimpmychannel.pl/ do dnia 28.02.2024 r.
 16. ORGANIZATOR wyda LAUREATOM Nagrody za pośrednictwem kuriera w terminie 30 dni od opublikowania listy LAUREATÓW.
 17. Nagrody nie podlegają zamianie na środki pieniężne.
 18. Roszczenie o wydanie nagrody nie może być przedmiotem cesji na rzecz osoby trzeciej.
 19. Wydanie Nagrody LAUREATOWI jest równoznaczne z przeniesieniem na niego prawa własności do niej.
 20. Z chwilą odbioru Nagrody LAUREAT może dysponować nią wedle własnego uznania i przechodzą na niego wszystkie związane z nią ciężary oraz korzyści. 
 21. LAUREAT traci prawo do otrzymania Nagrody w przypadku, gdy:
  1. złożył wniosek o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych lub zażądał ich usunięcia;
  2. zataił przed ORGANIZATOREM okoliczności powodujące, iż należałoby uznać za Osobę Wykluczoną z Konkursu;
  3. złożył ORGANIZATOROWI oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie lub zrzeczeniu się prawa do Nagrody;
  4. nie podjął on przesyłki z Nagrodą albo jeżeli została ona zwrócona nadawcy z innych przyczyn.

§10
Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia Konkursu, przyznawania Nagród, rejestrowania zgłoszeń UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji na adres konkurs@cyfrowe.pl  w terminie najpóźniej siedmiu (7) dni od ostatniego dnia Okresu Trwania Konkursu.
 2. Reklamację rozpatruje ORGANIZATOR w terminie siedmiu (7) dni roboczych od jej otrzymania.
 3. Reklamacja musi spełniać następujące wymogi formalne:
  1. zawierać adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres do doręczeń UCZESTNIKA;
  2. zwięźle określać przedmiot reklamacji oraz krótkie uzasadnienie dla poparcia jej zasadności;
  3. wskazywać jakiego działania lub zaniechania UCZESTNIK domaga się od ORGANIZATORA;
  4. zawierać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA na cele związane z rozpoznaniem reklamacji.
 4. Decyzja ORGANIZATORA jest ostateczna i wyczerpuje postępowanie reklamacyjne.

§11
Dane Osobowe

 1. Dane osobowe UCZESTNIKÓW będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo
  z Konkursem, tj. w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu, ogłoszeniem LAUREATÓW, wydaniem nagród LAUREATOM odprowadzeniem należnego podatku, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz rozpoznaniem reklamacji.
 2. ORGANIZATOR informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  1. administratorem danych osobowych UCZESTNIKÓW jest ORGANIZATOR;
  2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych UCZESTNICY mogą skontaktować się z ORGANIZATOREM z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie;
  3. dane osobowe UCZESTNIKÓW będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie;
  4. dane osobowe UCZESTNIKÓW będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a także do rozpoznania ich ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem, nie dłużej jednak niż sześć (6) lat;
  5. dane osobowe UCZESTNIKÓW nie podlegają decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
  6. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych UCZESTNIKÓW przez ORGANIZATORA jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  7. odbiorcami danych UCZESTNIKÓW będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu ORGANIZATORA jako administratora;
  8. UCZESTNICY mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o ich przeniesienie, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  9. UCZESTNICY mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych przez UCZESTNIKA jest warunkiem otrzymania Nagrody lub rozpoznania jego reklamacji.
 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez UCZESTNIKA jest brak możliwości otrzymania Nagrody lub rozpoznania jego reklamacji.
 5. ORGANIZATOR stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych UCZESTNIKÓW.
 6. Instagram ani Facebook nie zbiera ani nie przetwarza żadnych danych osobowych UCZESTNIKÓW na cele związane z Konkursem.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez serwisy Youtube oraz Tik Tok (tj. podmioty będące właścicielami serwisu społecznościowego bądź nim zarządzające)  ani w żaden sposób nie jest z nim związany. Uczestnik Konkursu zwalnia serwisy Youtube oraz Tik Tok z odpowiedzialności w związku z prowadzeniem Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w tym regulaminie w trakcie trwania Konkursu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą praw i obowiązków nabytych przez Uczestników przed zmianą regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.10.2023 roku.