Odpicujemy Ci kanał

REGULAMIN KONKURSU VIDEO „PIMP MY CHANNEL"

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie video „Pimp My Channel” (zwanego dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu „Pimp My Channel” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Cyfrowe.pl sp. z o.o. (www.cyfrowe.pl), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, pod numerem KRS: 0000293552, NIP 583-300-36-28, kapitał zakładowy w wysokości: 2 050 000,00 zł, (zwana dalej: „Organizator”). 

3. Wszelkie czynności związane z obsługą oraz wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 5 listopada 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. do godz. 23:59.

5. Konkurs prowadzony będzie na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.pimpmychannel.pl poprzez formularz kontaktowy.

§2 Uczestnicy 

1. Udział w Konkursie może wziąć: 

1.1.  każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

1.2.  osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18 lat, ale posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie wyrażoną poprzez przesłanie skanu podpisanego oświadczenia o zgodzie na udział,

1.3.  osoba prawna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego postanowienia (zwana dalej: „Uczestnik”). 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej konkursu www.pimpmychannel.pl. W przypadku osób określonych w ust. 1.2. formularz zgłoszenia o zgodzie na udział wypełnia przedstawiciel ustawowy małoletniego Uczestnika, a następnie skan zgody przesyła na adres konkurs@cyfrowe.pl.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału: 

3.1. pracownicy Organizatora oraz firm Partnerskich, a także Ambasadorzy projektu oraz inne osoby zaangażowane w jego powstawanie.

4. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ustępach poprzedzających stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez Organizatora, natomiast w przypadku, gdy okoliczność ta zostanie ujawniona po rozstrzygnięciu Konkursu lub po wydaniu nagrody, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do dochodzenia jej zwrotu. 

5. Uczestnik przekaże Organizatorowi dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko i adres email w celu kontaktu ze strony Organizatora, poinformowaniu o ewentualnej nagrodzie i przekazaniu nagrody. 

§3 Zadanie Konkursowe i kryteria oceny 

1. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu klipu video, przedstawiającego w sposób ciekawy i kreatywny osobę zgłaszającą się do konkursu oraz profil jej kanału prowadzonego w serwisie Youtube, (dalej zwane: „Zadaniem Konkursowym” lub „klipem video”).

2. Zadnie Konkursowe musi spełniać następujące kryteria: 

2.1.  klip video musi rozpoczynać się od czołówki – dostępnej pod tym adresem: https://pimpmychannel.pl/pakiet-startowy/ 

2.2.  film konkursowy ma być zamieszczony na kanale Youtube Uczestnika jako film o statusie: publiczny.

2.3.  minimalna rozdzielczość – 720p; 

2.4.  długość klipu video – między 30 sekund, a 90 sekund – do czasu trwania klipu nie wlicza się czołówka oraz plansza końcowa ze strony Organizatora. Krótsze i dłuższe klipy będą odrzucane; 

2.5.  klip video musi w nazwie zawierać #PimpMyChannel

2.6. film konkursowy musi kończyć się planszą końcową – dostępną pod tym adresem: https://pimpmychannel.pl/pakiet-startowy/ 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 klip video;

4. Uczestnik zobowiązuje się, że przesłane Zadanie Konkursowe, będzie wyłącznie jego autorstwa i że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do przesłanego klipu video. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe lub jego część zostało wykonane przez osobę trzecią, Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia Organizatorowi oryginału pisemnej zgody autora na wykorzystanie jego utworu w Zadaniu Konkursowym oraz jego dalszą publikację.

5. W przypadku udziału w klipie video osób fizycznych lub wykorzystania wizerunku, Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia Organizatorowi pisemnej zgody tych osób lub ich przedstawicieli ustawowych na wykorzystanie wizerunku, zarówno w klipie video przesłanym przez Uczestnika.

6. Zadanie Konkursowe należy przesłać Organizatorowi przez stronę internetową określoną w § 1 ust. 5, gdzie poprzez formularz kontaktowy należy przesłać link do, zamieszczonego na kanale Youtube Uczestnikaklipu video i klikając w przycisk „Wyślij” przesłać do Organizatora. 

7. Przesłanie linku do klipu video jest tożsame z przekazaniem Organizatorowi Zadania Konkursowego. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia klipu video, jeżeli nie spełnia on kryteriów wskazanych Regulaminie. 

9. Nadto, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zadań Konkursowych, które: 

9.1.  zawierają treści mogące w jakikolwiek sposób obrazić uczucia religijne lub moralne innych osób, obraźliwe, wykluczające, pornograficzne, zachęcające do korzystania z używek lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 

9.2.  naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

9.3. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług. 

10. Spośród nadesłanych Zadań Konkursowych, Organizator wybierze najlepsze i najładniejsze klipy video, oceniając je zarówno pod względem zgodności z kryteriami, jak również oryginalności i kreatywności.

11. Umiejętność montażu jest kryterium konkursowym i również będzie brana pod uwagę przez Organizatora przy ostatecznej ocenie nadesłanych Zadań Konkursowych. 

12. Wybór zwycięzców zostanie dokonany przez wskazane przez Organizatora 5 osobowe jury, złożone z przedstawicieli: Cyfrowe.pl, Sony Polska, Focus Nordic Polska, Sansa Europe Sp. z o.o. oraz Foto7 Sp. z o.o. 

13. Wybór zwycięzcy Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.pimpmychannel.pl, oraz na profilu Facebook Organizatora, a Zwycięzca dodatkowo zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową. 

14. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą, nagrodzona zostanie kolejna osoba wskazana przez Jury. 

§4 Nagrody 

Nagrodami w konkursie są:

1. Nagroda główna:

 • Aparat cyfrowy Sony ZV-E10 z obiektywem wybranym przez Organizatora zależnie od potrzeb zwycięskiego kanału
 • 4-kanałowy mikser audio Synco MC4
 • Bezprzewodowy system mikrofonowy Synco G2A2
 • Synco MA38 ramię mikrofonowe – zintegrowany kabel XLR
 • Synco V1 mikrofon USB z odsłuchem – pojemnościowy
 • Statyw Manfrotto BeFree Live Carbon podróżny statyw z głowicą wideo
 • Statyw Joby GorillaPod Mobile Vlogging Kit
 • 2 lampy GlareOne Panel 20 BiColor
 • 3 GlareOne Alki 200
 • Gimbal Zhiyun M3 Pro
 • Uchwyt do blend GlareOne Kenku 130
 • GlareOne Blenda 2w1 srebrno biała, 60x90cm
 • Szkolenie z obsługi wygranego sprzętu
 
2. Wyróżnienie Jury:

Gimbal Zhiyun M3 Pro

3. Nagroda publiczności:

Dla osoby, której film konkursowy zdobędzie największą liczbę wyświetleń wygraną będzie bon o wartości 500 złotych do sklepu prowadzonego przez Organizatora pod adresem cyfrowe.pl.

§5 Oświadczenia Uczestnika 

1. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika treści Regulaminu bez obowiązku składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika samodzielnie lub przez jego przedstawiciela ustawowego lub osób uprawnionych do reprezentacji Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: 

1.1. Zadanie Konkursowe jest przejawem indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika. 

1.2. Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami autorskimi majątkowymi i niemajątkowymi do przesyłanych klipów video, które nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

1.3. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika, który wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem; a jeżeli Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi pisemnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. 

1.4. Korzystanie przez Organizatorów z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, ani tajemnicy chronionej prawem. 

§6 Wykorzystanie nadesłanych materiałów i prawa autorskie 

1. Uczestnik akceptuje fakt i wyraża zgodę, że klipy video, niezależnie od zdobycia przez Uczestnika nagrody, mogą zostać wykorzystane w celu promocji konkursu Pimp My Channel oraz jego ewentualnych kolejnych odsłon. Przesłanie klipu video do Organizatora jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieograniczone w czasie (bezterminowe) oraz bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) klipów video bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie wideo, w Internecie, czy w social-mediach we wszelkich działaniach mających na celu promocję konkursu Pimp My Channel oraz marki Organizatora.

2. Uczestnik z chwilą przesłania Zadania Konkursowego do Organizatora, przekazuje Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do przesłanego klipu video, niezależnie, czy zostanie zwycięzcą Konkursu i udziela Organizatorowi licencji do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

2.1.  w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania Zadania Konkursowego – wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy materiału, w tym techniką cyfrową (w postaci nagrań DVD, MP3, MP4, WMA, CD, audiobooki, blu-ray, a także innych podobnych);

2.2.  w zakresie rozpowszechniania Zadania Konkursowego w sposób inny niż określono powyżej – publicznego odtwarzania (np. na targach, konferencjach), nadawania ireemitowania, wprowadzenia do pamięci komputera, umieszczenia na serwerze, nadania i emisji za pomocą fonii przewodowej i bezprzewodowej, Internetu i mobilnej telefonii (np. poprzez media społecznościowe i stronę internetową Organizatora) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, archiwizacji (w celu wielokrotnych emisji całości lub fragmentów stanowiących artystyczną całość),

2.3. wykorzystywania Zadania Konkursowego w zakresie działań promocyjnych cyfrowe.pl Sp. Z o.o. oraz jego podmiotów zależnych.
Przekazanie to nie wymaga podpisania dodatkowych dokumentów lub dokonywania innych czynności. 

3. Uczestnik z chwilą przesłania Zadania Konkursowego do Organizatora, przekazuje Organizatorowi także prawo do udzielania zgody na rozporządzanie, korzystanie oraz wykonywanie praw zależnych (o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz w art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), w szczególności prawa do wykonywania zmian i swobodnej modyfikacji Zadania Konkursowego i jego części. 

§7 Dane osobowe 

1. Dla prawidłowego wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wysyłki nagrody, a także prawidłowego opisania przesłanego Zadania Konkursowego przy jego ewentualnym dalszym wykorzystaniu.

2. Organizator będzie przetwarzać wyłącznie dane osobowe udostępnione przez Uczestnika, które będą niezbędne do zweryfikowania uprawnienia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie i realizacji na jego rzecz uprawnień związanych z konkursem.

3. Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby konkursu  jest firma Cyfrowe.pl sp. z o.o. (www.cyfrowe.pl), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, pod numerem KRS: 0000293552, NIP 583-300-36-28, kapitał zakładowy w wysokości: 2 050 000,00 zł,

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest: 

4.1.  art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), co oznacza że przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatorów konkursu

4.2.  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze.

5. Do prawnie uzasadnionych interesów Organizatora zaliczyć należy organizację i przeprowadzeniu Konkursu, a także przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia złożonych reklamacji dotyczących konkursu, czy też ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6. Obowiązkiem prawnym ciążącym na Organizatorze może być realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego lub związana z dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich. 

7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Brak podania wymaganych danych osobowych stanowi przeszkodę do wzięcia udziału w Konkursie. 

8. Organizator konkursu może udostępnić dane osobowe Uczestników innym podmiotom w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia nagrody, w szczególności podmiotom zewnętrznym realizującym na rzecz Organizatora usługi, w tym dostawcy usług hostingowych poczty elektronicznej, podmioty świadczące obsługę i zarządzanie stroną internetową, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi specjalistyczne w zakresie transportu, podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie, prawnicze, marketingowe i inne usługi doradcze. 

9. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu oraz później – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie oraz w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych. 

10. Uczestnik ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Uczestnikom przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn dotyczących ich szczególnej sytuacji. 

W stosunku do przekazanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. 

§8 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej poprzez korespondencję e-mail najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. 

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie poprzez korespondencję email w terminie 14 dni od przesłania zastrzeżeń. 

3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: konkurs@cyfrowe.pl

§9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.pimpmychannel.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. 

4. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie www.pimpmychannel.pl

Regulamin
Pakiet startowy
Kontakt: konkurs@cyfrowe.pl

© Copyright by Cyfrowe.pl